Zdravlje i oneei aeenje zraka

Imamo svakodnevnu uporabu s oneèi¹æenjem zraka. Standardi Svjetske zdravstvene organizacije (WHO strogo odreðuju koja je koncentracija ¹tetnih tvari u atmosferi prikladna, kako bi bila sigurna za va¹e zdravlje, a takoðer nije bilo lo¹eg pritiska na tlo i podzemne vode. Glavni pokretaè formiranja nepovoljnog sastava atmosfere je tanjur, razvoj kulture i industrije.

Sastav atmosfere u razlièitim industrijskim postrojenjima vrlo je va¾an za povjerenje i zdravlje ljudi.ATEX direktiva koja djeluje na kraju zemalja èlanica Europske unije i pobolj¹ava standarde koji osiguravaju sigurnost uvjeta rada u podruèju opasnosti od eksplozije uvodi niz obveza poslodavcima da iskljuèe rizik od eksplozije.Piæe iz prvih uvjeta je osigurati dobru ventilaciju i sprijeèiti nakupljanje ¹tetnih tvari u zraku izlo¾enom kontaktu s moguæim izvorom paljenja.Poduzetnik ima dvije moguænosti: mora sprijeèiti klizanje opasnih tvari, kao ¹to su pra¹ina, plinovi, magle i pare, koje su eksplozivna smjesa u zraku. Drugi naèin je eliminirati rizik od paljenja, ali uzimajuæi u obzir da je svugdje stvaranje sveprisutne elektrostatièke energije i njenih ispu¹tanja - prvo rje¹enje je lak¹e.Suprotno potrebama poduzetnika, ova tehnologija izlazi na vidjelo.Industrijski sakupljaèi pra¹ine su sustav za skupljanje pra¹ine koji je sam po sebi izuzetno èist i redovito se koristi za proèi¹æavanje zraka. Kombinirani industrijski kolektori pra¹ine broje se za kratke i vla¾ne.Povezivanjem na njihove vrste operacija, mo¾emo izdvojiti ureðaje kao ¹to su:- komore za talo¾enje (izvlaèenje iz sile gravitacije,- elektrostatski suhi sakupljaèi pra¹ine (koristiti elektrostatièku energiju,- cikloni (pomoæu centrifugalne sile,- filtarski kolektori (drugaèije koristite filtre.Ekstrakti vla¾ne industrijske pra¹ine temelje se na procesima ispiranja. Tada postoji specifièan naèin èi¹æenja:- s aplikacijom,- bez punjenja,- pjena,- s protokom plina kroz zatvaranje vode.Velik broj dostupnih metoda filtracije zraka omoguæuje pamæenje sigurnosti i zdravlja ljudi u industriji kao iu svakodnevnim aktivnostima.