Zasiaeena vodena para

Vodena para je ¹iroko kori¹teno sredstvo za ga¹enje. Poèinje samo u zatvorenim stanovima niske kubature. Upotreba pare za ga¹enje u stvarnim prostorima ne daje oèekivane rezultate. Para ima nisku specifiènu te¾inu i ne dose¾e odgovarajuæu koncentraciju ga¹enja pod uvjetima otvorene povr¹ine.

Preporuèuje se uporaba pare u prostorijama èiji volumen ne prelazi 500-520 m3. Stoga bi sobe trebale biti zatvorene. Bilo kakvo curenje smanjit æe uèinkovitost potiskivanja pare.Najèe¹æe se daje paru za ga¹enje po¾ara koji se mogu stvoriti u prostorijama za su¹enje drva, skladi¹tima zapaljivih materijala, na brodovima, pumpanju naftnih derivata, u stanovima s vulkanizacijskim kotlovima ili rektifikacijskim stupovima.Para, kao metoda za ga¹enje po¾ara, koja se tretira za ga¹enje vatre èvrstih tijela koja ne reagiraju s vodom pod odgovarajuæim temperaturnim uvjetima. Meðutim, nije korisno koristiti paru za ga¹enje po¾ara, ako se na kraju izgorjeli materijali uni¹te.Upotreba vodene pare za ga¹enje po¾ara smanjuje koncentraciju kisika u stanje u kojem je proces pu¹enja te¾ak. Vodena para razbla¾uje zapaljive alkohole u prostoru za izgaranje.Najuèinkovitiji i najkorisniji je ga¹enje po¾ara zasiæenom parom, koja se prenosi pod tlakom od 6 do èak 8 atmosfera.Para kao materijal za ga¹enje po¾ara "ga¹enje parom" mo¾e se koristiti samo u postojeæim mjestima, za koje mo¾ete biti sigurni da ljudi ne prolaze kroz njih. Mi¹ljenja o visokom tlaku za ga¹enje pare mogu biti tragièna za zdravlje, pa èak i biti èovjek.