Za tita sfere privatnog ivota

Za¹tita ljudskog ¾ivota je jedan od najva¾nijih aspekata industrijske sigurnosti.Sigurno je da su to normalne pogre¹ke & nbsp; vode do naj¹ireg broja dogaðaja i kod kuæe - kao iu knjigama. Tako u odrasloj granici na¹e - naizgled delikatne i slabe - pogre¹ke èine nas povrijeðenim.

Hoæe li izbjeæi te dogaðaje?Naravno, pod uvjetom da je radno mjesto dobro pripremljeno, èak i za mnoge iznenaðujuæe okolnosti. Naravno, kao iu kompletu za prvu pomoæ morate pronaæi flaster i elastièni zavoj, tako da u podruèju zapo¹ljavanja moramo dobiti pristup najosnovnijim izvorima pomoæi.Takvi aparati za ga¹enje po¾ara mogu ¾ivjeti s takvim aparatima za ga¹enje po¾ara - dekom za ga¹enje po¾ara - prva linija ga¹enja po¾ara koja zahtijeva nepovratnu ¹tetu i izravnu prijetnju akciji ili zdravlju. Ako postoje eksplozivne zone ili poveæana opasnost od po¾ara na radnom mjestu - dajte mi¹ljenje da uvijek mora postojati aparat za ga¹enje po¾ara u blizini odgovarajuæeg volumena i uèinkovitosti kako bi se sprijeèila opasnost.

Detoxic

Prirodno je da se neke stvari neæe izbjeæi i upoznati se - ¹to bismo trebali uèiniti u takvoj stvari?Veæina nacrta i propisa podrazumijeva evakuaciju ljudi - a ponekad je i vrijedna - i poziv odgovarajuæih dr¾avnih tijela kao ¹to su vatrogasci, policija, hitna pomoæ ili specijalizirane jedinice - plin ili energija hitne pomoæi. U svjetlu zakona, ¾ivot ljudi je najvi¹a vrijednost i nijedan iznos novca ili vrijednost predmeta nije vrijedan ¾ivljenja ili ozbiljnog o¹teæenja zdravlja. Zato poku¹ajte sami izbjeæi rizik ili se nositi s tim - ali bez ugro¾avanja sebe!