Vodio inspiracije za rasvjetu

Hitna rasvjeta u aktualnom vremenu igra vrlo va¾nu ulogu u sigurnosti, toènije u dobroj evakuaciji ljudi iz ugro¾ene zgrade. LED nu¾na rasvjeta ima posebno va¾nu ulogu, prije svega tijekom gubitka osnovnog napajanja rasvjetnih tijela. Iznimno je va¾no ne samo odabrati dobru rasvjetu, nego je i oznaèiti na odgovarajuæi naèin svim komunikacijskim rutama i zonama visokog rizika.

Koji su hitni moduli otvoreni na tr¾i¹tu?Na lokalnom tr¾i¹tu nalazimo mnogo rasvjetnih tijela i posebnih modula za sluèaj nu¾de koji æe nam jamèiti visoku razinu sigurnosti tijekom evakuacije stanovni¹tva. Proizvodi vidljivi na tr¾i¹tu mogu se koristiti, izmeðu ostalog, za realizaciju rasvjete u dru¹tvenim prostorima, uredima, privatnim stanovima i stubi¹tima. Suvremeni moduli i svjetiljke za hitne sluèajeve karakterizira ne samo njihov bogat dizajn, veæ i raznolikost snage i ispunjavanje vrlo zahtjevnih sigurnosnih zahtjeva. Na policama trgovina ne samo mre¾ne svjetiljke s upotrebljivom definicijom u¾ivaju vrlo va¾nu reputaciju, nego i moderno LED rasvjetno tijelo s poveæanim stupnjem nepropusnosti zraka, koje se mo¾e pouzdano dati u interijerima gdje je visoka vla¾nost i visoka pra¹njavost. Hitna rasvjeta s poveæanom klasom nepropusnosti zraka savr¹ena je za kuæi¹te u kupaonicama.

Na ¹to treba obratiti pozornost prije kupnje?Ljudi koji ovise o kupnji profesionalne LED rasvjete trebaju u poèetku potra¾iti proizvode od visokovrijednih materijala. Svjetiljke stvorene sigurno od plemenitog aluminija ili polikarbonata veæ su vrlo popularne. Svjetiljke se takoðer mogu umetnuti u okomiti zid i za stropove. Takoðer je vrijedno ulagati u svjetlu velikih, uglednih brandova, zahvaljujuæi tome ¹to æemo 100% sigurnost smatrati da æe nam dobro slu¾iti tijekom dugogodi¹njeg kori¹tenja. Vrijedi tra¾iti slavne osobe kao ¹to su TM TEHNOLOGIJE, ES-SUSTAV, AWEX ili HYBRYD. Odabirom suvremene LED rasvjete vrijedi privuæi vi¹e pozornosti na posljednje, da li æe kupljeni proizvod sadr¾avati CE certifikat, ¹to potvrðuje usklaðenost na¹e sigurnosne rasvjete s veæ va¾eæim europskim standardima.

testoviU inovativnim sustavima rasvjete u sluèaju nu¾de usvojeno je mnogo razlièitih rje¹enja, a to su pobolj¹anje udobnosti kori¹tenja i najva¾nija sigurnost instalacije. Vrijedno je ulagati u takvu rasvjetu u sluèaju nu¾de, na kojoj æe se provoditi ispitivanja u skladu s ugovorom PN-EN 50172. U izvornim svjetiljkama sa samotestom, osnovnim mjeseènim funkcionalnim testom, koji ¾ive u automatskoj tehnologiji, jednako kao i testovi svjetlosti. U bliskom tr¾i¹tu postoje i jednostavne svjetiljke za sluèaj nu¾de, koje su poredane za stanove, gdje se mora zabilje¾iti sva povijest ispitivanja pojedinaènih svjetiljki za sluèaj nu¾de.

Gdje ¾elite biti tretirani?Hitna rasvjeta, odnosno rasvjeta u sluèaju opasnosti, trebala bi se koristiti u punoj moguænosti evakuacije u blokovima vanjskih komunalija i zgradama kolektivnog boravka. Hitna rasvjeta takoðer bi trebala izaæi u punoj moguænosti, ¹to dovodi do evakuacije i napaja se samo umjetnim svjetlom. Apsolutno, trebali biste ih pokrenuti iu kinima, kazali¹tima, raznim spektakularnim prostorima, èitaonicama, èasopisima, konferencijskim dvoranama, sportskim dvoranama, prostorima za zabavu, muzejima iu velikim javnim zgradama.