Tradicija bo iaenog drvca i znaeenje jaslica

Glavni bo¾iæni ukras je bo¾iæno drvce, ono ne odra¾ava. Svatko, bilo prije Bo¾iæa ili na Badnjak, ukra¹avamo bo¾iæno drvce ¹arenim ukrasima, svjetlima i lancima, a na njemu rijetko vje¹amo kolaèe, kao i druge slatki¹e koje djeca kasnije sretno jedu. Meðutim, je li itko ikada razmi¹ljao o povijesti bo¾iænog drvca i za¹to je to stvarno va¾no u bo¾iænoj tradiciji?

Postoji mnogo teorija koje govore o tome odakle dolazi tradicija bo¾iænog drvca. Vodim, izmeðu ostalog, da je ukra¹avanje stabla dogaðaj nakon proslave dana mrtvih u Rimu, a drugi je simbolizam Edenskog stabla u Edenu. Iako je Martin Luther bio veliki zagovornik ukra¹avanja èetinjaèa u predbo¾iæno vrijeme, upravo je upuæivanje na znanost da ukra¹avanje stabla papirnatim ukrasima i jabukama simbolizira spajanje èovjeka s Bogom. Ovaj se obièaj brzo pro¹irio na cijeli svijet. Stoga se mo¾e reæi da Amerika ne nosi samo bo¾iæno drvce zbog njemaèke inicijative.

Trenutno je veæ odstupila od tradicionalnog ukra¹avanja bo¾iænog drvca u segmentima papira i jabuke, oblaèenja bo¾iænih drvaca s ¹arenim kuglicama, lancima i svjetlima. U svakom sluèaju, samo na povr¹ini zadnjih 30 godina mo¾ete pronaæi znaèajan zaokret u bo¾iænoj modi. Da, vrlo je uobièajena aktivnost ukra¹avanja stabla pletenim ukrasima, lanac je èesto bio izravno izraðen od obojenog papira koji je povezan jedan s drugim, dok je rasvjeta bila izraðena od svijeæa prièvr¹æenih posebnim spajalicama (kada je lako pogoditi, nije bilo te¹ko po¾ara. Tada su pleteni ukrasi uglavnom bili zamijenjeni baublesima koji opona¹aju izgled ¾ivotinja ili igraèaka, a kao dodatak bili su i tzv. Anðeoske kose, tj. Viseæe srebrne ili zlatne tanke ¾ice i komadiæi vate koji su bili povezani sa snijegom. Sada, kao ¹to znate, raznolikost oblika i boja bo¾iænih ukrasa je sjajna za opisivanje, ali uglavnom dominiraju nijanse zlata, crvene i mladosti, koje se identificiraju s praznicima.

Godinama je povijest bo¾iænog drvca, kao i vrste, bila red na polju trendova u pogledu njegovog uljep¹avanja. Iako se to ne bi promijenilo, od prvog Bo¾iæa u Lutherovoj odjeæi obièaj je duboko ukorijenjen u bo¾iænu kulturu i planiramo priliku da to ne proðe uskoro.