Test trudnoaee 7 tjedana nakon odnosa

®ene koje tra¾e dijete, i one koje se boje trudnoæe, osim ¹to provode test trudnoæe, poku¹avaju u sebi pronaæi simptome koji æe osigurati ili iskljuèiti strahove (ili nade za pokrivenost. A ¹to su ti simptomi? Kada ih mo¾ete pronaæi? Osnovni i ujedno najkarakteristièniji simptom trudnoæe je nedostatak razdoblja. Ne ukazuje uvijek na to za¹to trebate naglasiti svoje zalihe - ka¹njenja u menstruaciji, èak i za mnoge dane, mogu se obaviti s mnogim èimbenicima, ukljuèujuæi tjeskobu i bolest. S druge strane, redovita menstruacija ne iskljuèuje trudnoæu. To se svodi na to da trudnice takoðer menstruiraju do tri mjeseca nakon oplodnje. Pretpostavimo, meðutim, da poku¹avamo dobiti potomstvo, pozornica nije tu, pa test trudnoæe sretno ukazuje na dvije crtice. ©to je to?

Postoje situacije kada buduæe mame imaju simptome trudnoæe veæ u prvom tjednu oplodnje. Meðutim, obièno slijede mjesec dana. Njihov najveæi intenzitet javlja se na kraju prvog tromjeseèja, ili oko 10. tjedna, a nestaju oko 20. Ovo je popis simptoma koje mo¾ete (ali ne trebate!. Oèekujte u ranim tjednima trudnoæe:

Osjetljive i bolne dojke. U tijelu trudnice dolazi do puno hormonskih promjena, koje ukljuèuju pripremu buduæe majke, ali ne i za odreðenu djeèju imovinu u redoslijedu od 9 mjeseci, ali i za sljedeæe odgoj. Stoga, na poèetku pobolj¹anja mlijeènih ¾lijezda, dojke mogu izgledati veæe, a bradavice du¾e i jednostavnije.Muènina i povraæanje. To mo¾e biti najotvoreniji simptom trudnoæe. Mnogo mrze rano ujutro, a mo¾da i nekoliko sati. Obièno su trudne ¾ene koje se ¾ale na to (ali i ovdje postoje odstupanja od norme - moj roðak je prvi put bio u radosti i èuvao se od mene, nije se jednom osjeæala muèno. Lijeènici nisu 100 posto sigurni, ¹to utjeèe na simptome jutarnje muènine. Meðutim, primijetili su da je njihovo ubrzanje mnogo popularnije meðu ¾enama koje su u stalnom strahu i stresu.Promjena apetita. Naravno, nitko nije strani simptomima kao ¹to su poveæan apetit ili potpuna promjena okusa. Èinjenica da ¾elimo jesti dovoljno da jedemo sve ¹to ¾ivi na poljskom putu do hladnjaka i èinjenicu da je odjednom vrlo dobra mje¹avina haringe s ukiseljenim krastavcima i Nutelom hormonske promjene u tijelu.

Meðutim, kada sam sada oznaèio ranije dijelove unosa, svi simptomi trudnoæe mogu se pojaviti ili ne moraju. Na¾alost, precrtano je da æe se svi opisani simptomi pojaviti. Postoje ¾ene koje vrlo brzo pate od neugodnosti rane trudnoæe, ali i (èak i kada to nisu èesto sluèajevi kada se trudnoæa praktièki savr¹eno podnosi. Zato nemojte gledati filmove i serije koje nas obavje¹tavaju da gnojidba znaèi stalno povraæanje, promjene stanja i nesvjestice od va¾nog dana oplodnje. Sva ¾ena do¾ivljava blagoslovljeno stanje na posve drugaèiji naèin.