Sigurnost u tunisu

Dobri radni uvjeti predstavljaju opasnost od eksplozije, ¹to je velika vjerojatnost za zdravlje i ljudsku aktivnost. Kako bi smanjila rizik od stra¹ne nesreæe, Europska unija je provela Direktivu o za¹titi od eksplozija 30. lipnja 2003. godine. U nastavku æemo predstaviti & nbsp; atex studije sluèaja.

©to je atex?Pod tajanstveno zvuènim konceptom ATEX-a iz atmosfere francuskog jezika Ecplosible postavljene su dvije vrlo praktiène EU direktive koje rade protiv za¹tite od eksplozije. Prva je tada informacija 94/9 / EC - ATEX 100a, koja se odnosi na zahtjeve za stavljanje na tr¾i¹te opreme koja æe voditi, ¹tititi i regulirati, koja mjeri ¾ivotni vijek za upotrebu izvan potencijalno eksplozivne atmosfere i strojeva i kontrolnih sustava s upotrebom u potencijalno eksplozivnoj atmosferi.

Proizvoðaè, objavljivanjem oznake CE na materijalu, izjavljuje da ovaj èlanak ispunjava sve zahtjeve primjenjivih direktiva, drugim rijeèima novo rje¹enje. U smislu utvrðivanja ispunjava li odreðeni proizvod oèekivanja novih smjernica, mo¾e se dodatno ostaviti s CE oznakom na kojoj se provodi ocjenjivanje sukladnosti. Direktive novog rje¹enja reguliraju opasnosti koje proizvoðaè mora otkriti i rije¹iti prije stavljanja robe na trg.

http://hr.healthymode.eu/vivese-senso-duo-oil-2-ucinkovita-priprema-gubitka-kose/Vivese Senso Duo Oil 2. Učinkovita priprema gubitka kose

Druga smjernica 1999/92 / EC - ATEX 137 iznimno je karakteristièna sa stajali¹ta radnika u tvornici u kojima se mo¾e pojaviti potencijalno eksplozivna atmosfera. Njegove vrijednosti su povjerenje i zdravlje svake ¾ene koja uzrokuje knjigu i ostaje u datim zonama.

Za koga su treninzi atex?ATEX obuka je povezana s za¹titom od eksplozije i principom ATEX. Primjenjuju se na pune goste koji se razvijaju u potencijalno eksplozivnim podruèjima, ukljuèujuæi rukovodeæe osoblje, tehnolo¹ko osoblje, odrasle osobe za povjerenje i prakticiraju higijenu u valuti. Provedba vje¾be je preduvjet za provedbu, u osnovnom opsegu, preporuka standarda PN-EN 60079-17 koji se odnose na zahtjeve za kompetencijama za osoblje u Ex prostorima. Treba napomenuti da ATEX obuka nije nadomjestak za osnovnu obuku, koju treba posebno popuniti, pa bi trebali birati usluge ugledne tvrtke koja zauzima sveobuhvatni paket obuke.