Sigurnosna pravila

Black Mask

U industrijskim trgovinama postoje zone koje su nekoliko ili vi¹e izlo¾ene pojavi po¾ara. To se uglavnom odnosi na vrstu tvari koja se proizvodi ili na nove èimbenike koji mogu izravno ili neizravno izazvati po¾ar. U ugovoru s konaènom za¹titom i radnog mjesta i zaposlenika treba koristiti sustav za¹tite od eksplozije, tj. Sustave za¹tite od po¾ara.

Odgovornosti vlasnika tvornicePrije svega, treba imati na umu da je poslodavac u to vrijeme du¾an zapamtiti sigurnost zaposlenika i obvezu po¹tivanja pravila i propisa o sigurnosti i higijeni na radu. Cijeli organizam otporan na eksploziju je usamljen od najva¾nijih elemenata pitanja o sigurnosti doma i ljudi. Na njega se talo¾e tri elementa, koji se u mije¹anju mogu meðusobno izmije¹ati tako da se eventualni lom po¾ara eliminira na samom poèetku ili æe se njegovi uèinci znaèajno smanjiti. Kada provodi procjenu rizika, mo¾e pokazati da postoji opasnost od eksplozije u posebnom uredu za zapo¹ljavanje. Tada je poslodavac odgovoran za izradu dokumenta koji treperi dokumentom o za¹titi od eksplozije. Prilikom izrade ovog dokumenta morate oznaèiti sve zone i prostorije izlo¾ene po¾aru i sve èimbenike koje ova vatra mo¾e prouzroèiti.

Sustav za¹tite od eksplozijeKada govorimo o sigurnosnom sustavu prije eksplozije, treba napomenuti da se prvi dio naravno naziva potiskivanje eksplozije. Kao ¹to jedno ime mo¾e naznaèiti, u sada¹njem trenutku izbijanja po¾ara, osnovno znaèenje je njegovo ogranièenje u najranijem moguæem trenutku. Obièno ukljuèuje smanjenje plamena vatre u ureðaju. Sljedeæi dio je pomoæ eksploziji koja se sastoji u uvoðenju stanja tlaka u toènom ureðaju u normalno stanje. Posljednja faza je odvajanje eksplozije, koja odluèno raèuna na izjednaèavanje njezinih uèinaka. Kombinacija ove tri faze mo¾e znaèajno smanjiti uèinke vatre, a njihovo uèinkovito spajanje, uz strogo pridr¾avanje sigurnosnih pravila, mo¾e u potpunosti smanjiti ponudu njihovog polo¾aja.Ukratko, po¾arni plamen ne samo da mo¾e uzrokovati materijalnu ¹tetu. Stoga je potrebno spomenuti zdravlje zaposlenika i voditi brigu o njihovoj sigurnosti. Kao ¹to glasna izreka ka¾e, uvijek je bolje reagirati na borbu nego se boriti protiv promjena koje se èesto nepovratno zaustavljaju.