Registracija blagajne

Nabava svih ugovora za fiskalni iznos je u na¹oj - i to ne samo - na¹oj zakonskoj du¾nosti. Svaka, èak i najmanja transakcija, mora se kupiti u blagajni, jer je potrebno platiti PDV.

Kada kupimo blagajnu za va¹u tvrtku, ova kupnja podlije¾e posebnoj usluzi koja planira preuzeti poslove na¹e blagajne. Fiskalne blagajne u Krakovu su ¹tand gdje se mogu kupiti svi fiskalni ureðaji, najprikladniji za odreðeno podruèje. & nbsp; To su zaposlenici te & nbsp; trgovine & nbsp; i usluge & nbsp; koji su posljednji put da promijene iznos PDV-a koji je programiran na iznos kada su relevantna pravila na mjestu, prema kojem æe se iznos poreza promijeniti. Samo ovla¹teni servis mo¾e izvr¹iti ispravke u blagajni.

Blagajna je samo obièna oprema koja se mo¾e o¹tetiti, a svatko tko obavlja komercijalnu ili uslu¾nu djelatnost i koristi gotovinu mora poznavati pravila èuvanja o¹teæene blagajne. O¹teæena blagajna mora, naravno, biti popravljena, bez obzira na razlog ¹tete, i naèin na koji ¹teta ulazi u sljedeæi duæan. Svakako postoje dokazi da je pisaè lo¹, ¹to znaèi da se samo dio teksta odra¾ava na raèunu. Meðutim, nepotpuna potvrda vjerojatno je sada razlog da porezna uprava izda nalog za tvrtku koja ga je izdala!

Stoga, èim vidimo ¹tetu na blagajni, ne bismo je trebali popravljati na pojedinaènu ruku. O¹teæeni novac treba privremeno iskljuèiti iz trgovine i izvuæi iz raznih aktivnih novèanih sredstava, dok u nedostatku - zatvoriti trgovinu dok se ureðaj ne popravi. S obzirom na èinjenicu da neuspjeh blagajne mo¾e zaustaviti rad cijele trgovine, usluge blagajne rade vrlo lako i poku¹avaju ukloniti nedostatke redovito ili u najkraæem moguæem roku. Nakon ¹to otkrijemo bilo kakve nepravilnosti u postupku blagajne, ne smijemo je sami poku¹avati popraviti - nazovite servis i kontaktirajte servisnog tehnièara, ili preuzmite gotovinu u servisnu sobu, naravno, nakon ¹to iskljuèite i sigurnost. Takve postupke trebali bismo provesti ¹to prije, kako bi se odluka mogla brzo popraviti i vratiti se iz blagajne.