Raeunovodstveni ured aee vam oduzeti

Psorilax

Raèunovodstveni ured kao gospodarski subjekt pru¾a pomoæ u okviru raèunovodstva, voðenja dokumentacije o ljudskim resursima i obraèunu plaæa. Ove usluge imaju i drugi poslovni subjekti i dru¹tvo kao i fizièke osobe.Potpisivanjem ugovora, izvoðaè radova, odnosno raèunovodstveni ured, obvezuje se da æe pisati obveze koje se odnose na po¹tivanje poreznog zakona, dobrobit rada, te dodatno prava iz socijalnog osiguranja.

Optima Biuro Rachunkowe nastala je radi pojednostavljenja rada raèunovodstvenih ureda koji obavljaju serijske operacije na drugaèiji naèin. Modul Optima ispravno je pomije¹an s raèunovodstvenim uredom, a svaka se poruka mo¾e redovito nadograðivati i usklaðivati. To jamèi knjigovoðu da radi bez dodatne prijave.U odnosu na velièinu i stil tvrtke, mo¾ete koristiti razlièite module koje nudi program Optima Biuro Rachunkowe.Na primjer, modul Porezna knjiga omoguæuje izravne raèunovodstvene usluge za tvrtke. Hoæe li kupiti za poravnanje s naslovom riznice, u skladu s najnovijim propisima. Jo¹ jedan modul knjige trgovanja odnosi se na èuvanje knjiga u skladu s razlièitim Zakonom o raèunovodstvu. Raèunovodstveni procesi su uglavnom automatizirani. Ovaj element bilje¾i PDV. Takoðer omoguæuje slanje izjava u elektronièki nalog.Drugi element stalnih sredstava daje moguænost raèunovodstvenim uredima da vode evidenciju stalnih sredstava za èovjeka, kao i pravne i delikatne vrijednosti. Omoguæuje rasporeðivanje amortizacije. Takoðer automatski bilje¾i tro¹kove amortizacije i bilje¾i povijest osnovnog sredstva.HR modul i obraèun plaæa prikupljaju i izdaju porezne prijave, izraèunavaju doprinose ZUS-a. To omoguæuje raèunovodstvenim uredima da odr¾avaju punu kadrovsku i platnu dokumentaciju. Radi s planom platitelja. Ispravlja platni spisak i ¹alje izjave Poreznom uredu. Sve se to dogaða zajedno s raznim odredbama koje se stalno a¾uriraju.Program Optima lako biraju raèunovodstveni i porezni savjetnici. To je zgodno u stacionarnoj grupi i uzorcima usluga dostupnim putem Interneta.