Proizvodae odjeaee za mlade

EcoSlim

Pro¹le subote odr¾ana je predstava najnovije kolekcije lokalnog proizvoðaèa odjeæe. Dogaðaj je privukao nebrojene gledatelje koji su vidjeli ¹to su dizajneri napravili za nadolazeæu sezonu. Meðu publikom mogli smo vidjeti i nekoliko slavnih osoba, novinara i politièara.Emisija je razraðena na najte¾oj toèki i punina je uèinjena bez ikakvih prepreka. Takvi smo se mogli diviti modelima koji predstavljaju divnu, ljetnu, ruèno izraðenu odjeæu. Koristili su potpuno sirove i lake tkanine s velikim, ¹arenim bojama, ukljuèujuæi pamuk, lan i svilu. Na¹i novinari su se svidjeli prozraène, ¹arene maksi suknje koje su u potpunosti izraðene od kukièanih. Oni su takoðer bili odu¹evljeni èipkom, romantiènim haljinama i bluzom s ukrasima i vezenim bikinijem. Za ljetnu odjeæu dizajneri su, izmeðu ostalog, za dame predlo¾ili pletene ¹e¹ire s posebnim zaobilaznicama, ukra¹ene èipkom i ¹arenim cvijeæem.Nakon koncerta odr¾ana je aukcija prekrasne vjenèanice izraðene posebno za sljedeæi razlog. Haljina je dana osobi koja je raèunala da ostane anonimna. Osim toga, prodano je jo¹ nekoliko odjeæe iz najrazlièitije kolekcije. Dohodak od te prodaje bit æe dodijeljen va¹em siroti¹tu. Mora se naglasiti da tvrtka rado podr¾ava razlièite ekonomske i praktiène aktivnosti. Njegovi vlasnici su vi¹e puta napravili vlastite radove za aukcije, a onda je predmet aukcije bio èak i posjet njihovim tvornicama.Predstavnik tvrtke rekao nam je da æe najnovija kolekcija poèetkom svibnja otiæi u trgovine. Osim toga, obavijestio je da tvrtka razmatra postavljanje internetske trgovine u kojoj bi bile dostupne obrnute zbirke nego u stacionarnim sustavima.Na¹a vlastita tvrtka za proizvodnju odjeæe ima piæe meðu najva¾nijim proizvoðaèima odjeæe u zemlji. Ima nekoliko tvornica u cijeloj regiji. Zapo¹ljava nekoliko tisuæa zaposlenika, prije svega mnoge najljep¹e krojaèe, krojaèe i arhitekte. S vremena na vrijeme, ime èini zbirke u zamjenu za vodeæe poljske dizajnere. Ove su zbirke prepune tako stra¹nog priznanja da su prije otvaranja trgovine spremne u dugim redovima od jednog jutra. Ove zbirke idu istog dana.Proizvodi ove tvrtke dugi niz godina igraju veliku va¾nost meðu korisnicima, ¹tovi¹e, napokon, kao i drugdje. Pi¹uæi o njoj, ne spominje se mnogo zadovoljstva koje je dopustila i koje potvrðuju da su uèinci najvi¹e kvalitete.

Pogledajte svoju trgovinu: Medicinska odjeæa za jednokratnu upotrebu