Program obraeuna vulkana

Comarch ERP Optima je osobito èest program pisan u Poljskoj za ni¾e i jaèe tvrtke iz bilo kojeg podruèja. Zahvaljujuæi ugraðenim rje¹enjima, to je dragovoljno odabran program meðu raèunovodstvenim uredima i poreznim savjetnicima.

Program Comarch ERP Optima veæ koristi vi¹e od 60.000 poduzeæa iz drugih dijelova i tr¾i¹nih sektora, kao ¹to su: trgovina i pomoæ, prijevoz, graðevinarstvo, poljoprivreda, javna uprava, proraèunski uredi, medicinska industrija, kulturne institucije i odvjetnièki uredi. Program Optima ima samo pozitivne kritike, a evo nekoliko.

Cosmo Group Sp Z o.o. tvrtka koja posjeduje brand NeoNail vodeæa je svjetska tvrtka na podruèju stylinga i njege noktiju. Od poèetka ¾ivota bliski su potro¹aèima, dajuæi im neobiène i svje¾e proizvode. Igrajuæi u vlastitoj industriji, Comarch Optima program tvrdi da je svaka transakcija uèinkovitija.

Printemps je poznata mre¾a velikih trgovina koje se fokusiraju na distribuciju proizvoda vodeæih brandova iz svijeta mode, bogate robe i najfinije kozmetike. U razdoblju kontinuiranog rasta, trgovine u Caenu, Toursu i Brestu bile su zadu¾ene za obnovu na¹eg IT sustava u rukama Comarha. Softver Comarch ERP Altum najbolje se nadopunjuje siroma¹tvom, a èekanje na Printemps æe obièno biti pored njega u sljedeæim fazama razvoja.

Ponuda Kontri.pl je neobièan asortiman donjeg rublja kao i odjeæe i èarapa. Zahvaljujuæi kori¹tenju platforme Comarch ERP Altum, polovica naloga putem Interneta koristi se u automatskom naèinu rada, a sve osobe koje poènu sudjelovati u narud¾bi su zaposlenici u skladi¹tu koji fizièki pripremaju paket za slanje.

Imperial je tvrtka iz Italije koja nudi odjeæu za ljude i ljude. Uz vrlo intenzivan razvoj mre¾e, tvrtka je poèela tra¾iti sustav koji æe unaprijediti upravljanje lancem trgovina. U¹li smo u program Comarch Optima.