Potvrda

Sve èe¹æe èujemo koliko su va¾ni raèuni. Kupci bi ih trebali ponijeti sa sobom, a prodavaèi bi ih trebali zaboraviti prikazati. Za¹to je ovaj mali komad papira tako va¾an?

Paragon dopu¹ta korisnicima koji u cijelosti odaberu zadr¾ati kontrolu nad vlastitim proraèunom i tro¹kovima. Uz ovu malu karticu mo¾ete dobiti puno korisnih savjeta o èinjenici va¹eg proraèuna. Paragon je puno moguænosti za problem ¹to dodatno kada smo kupili. Naravno, ovdje je najva¾nija cijena jednog proizvoda. To poma¾e usporediti vrijednosti u suprotnim trgovinama i provjeriti ¹to najvi¹e tro¹imo. U trenutku kada su u¹tede tako va¾ne u domu, raèune mo¾ete uèinkovito pomoæi da bolje upravljate svojim proraèunom. Kupnjom tih artikala u drugim trgovinama mo¾emo usporediti njihove cijene, a prikupljene raèune nam poma¾u u ovoj aktivnosti.

Potvrda iz blagajne iznimno je va¾an materijal i za Porezni ured i za poduzetnika. Registar prodaje dokumentira se putem blagajne, a prodavatelj spreèava da prikrije svoj stvarni dohodak i smanjuje iznos porezne obveze.Elzab fiskalni pisaèi ispisuju raèune koji vam pru¾aju sve potrebne informacije. Osim popisa kupljenog voæa i njihovih cijena, ovdje se moraju navesti podaci o poreznom obvezniku prodavatelja. Broj ispisa i vrijeme (datum i vrijeme prodaje takoðer su znaèajni. Vrijednost robe, iznos naveden u neto i bruto iznosima, znanje o popustima - sve ove moguænosti su sada na raèunu. U uspjehu veæih trgovina, raèun takoðer uzima u obzir takve informacije, zahvaljujuæi kojima mo¾ete provjeriti ¹to je blagajnik napravio odreðenu transakciju. Ima puno znaèenja kada se pronaðu nepravilnosti. U ovom sluèaju, informacije kao ¹to su broj blagajne i znak dodijeljen odreðenom blagajniku mogu se pokazati iznimno va¾nim.Primici su dokumenti koji se ne mogu podcijeniti. Za vrste, oni su dokaz o kupnji i dati kao toèka tekuæih tro¹kova. Ljudima se obraæa pozornost na kontrolu prodavaèa i na provjeru davanja poreza na pravi naèin. Podaci dobiveni iz blagajne mogu pomoæi i onima koji ¾ele kontrolirati rezultate prodaje i sprijeèiti probleme vezane uz porezne nepravilnosti.