Poljska kuhinja 1935

Na¹a kuhinja nije najlak¹a, a onda zbog velikog broja mesa u njoj nalazimo. Oni su na neki naèin su¹tina dobre, poljske, domaæe kuhinje.

Priprema mesa ne pridr¾ava se najpopularnijih zadataka. Svakako, svatko je nai¹ao na mesnate ili tvrde meso. U bilo kojoj kuhinji treba pronaæi predmet koji æe nas za¹tititi od kulinarskih nezgoda mesa - drobilice za tijelo. Obièno se usmjerava iz nekoliko desetaka malih o¹trica ugraðenih jedna uz drugu. Ovaj gadget vam daje dobru punkciju mesa bez gnjeèenja tetiva. Savr¹eno za cijelu vrstu kotleta ili odrezaka. No¾evi u kojima se nalazi mlin za mljevenje trebaju biti izraðeni od nehrðajuæeg èelika - ne samo zbog trajnosti predmeta, veæ i zbog èistoæe i funkcionalnosti. Ostatak kuæi¹ta uvijek je napravljen od umjetnog tijela. Meso, koje je ubodeno drobilicom, èuva unutarnje prirodne sokove, ¹to nam omoguæuje da dobijemo soèno, meko meso i nakon pr¾enja. Sam proces toplinske obrade provodi se ravnomjerno, a ¹tovi¹e i br¾e. Slièno tome, vrijeme mariniranja je znaèajno skraæeno.

Osim toga, mo¾emo imati i da su zaèini, posuti mesom, prodrli u njegove dubine, ¹to æe biti korisno za neusporediv okus mesa. Drobilica mesa idealna je opcija za klasiènu tuèak. Sam proces pripreme mesa ne samo da je uèinkovitiji nego i ti¹i. U kuæi je mnogo u¹tede energije. Drobilica, neprimjetna velièina je posebno korisna, takoðer je va¾no brzo je oprati pod vruæom vodom, iako se ne mo¾e svatko staviti u perilicu posuða. Posljednji projekt je vrijedan uèenja savjetom za usluge. Pranje ruku reklamira oprez - no¾evi nas lako mogu odrezati! Drobilica za tijelo je nerazdvojni pratilac mnogih profesionalnih kuhara, ali i vi¹e ¾ena iz kuæe, koje znaju da æemo na¹im putem pripremiti slabo i puno mesa.