Plaaeati profesionalnu praksu

Knjiga o ljudskim resursima odnosi se na mnogo ljudi s dalekom damom, na kojem se stolu nalazi hrpa raznih dokumenata. Ni¹ta ne mo¾e biti pogre¹nije. Sve manje, ¾ene vole takav put razvoja, a hrpe dokumenata zamjenjuju nas pohranjene datoteke u raèunalu. Poslodavci sve vi¹e ula¾u u svoje zaposlenike, osiguravaju im obuku, pru¾aju dobru opremu za rad. U sluèaju HR-a, posebno se radi o laptopu, poslovnom telefonu i odgovarajuæem HR programu.

Èuvanje osobnih dosjea u ime, podmirivanje plaæa, izdavanje materijala je neodvojivi dio svake trgovine. Stoga poslodavci maksimalno smanjuju rizik od pogre¹aka u postojeæem opsegu. Dobar program za kadrove vrlo je precizan za zaposlenika u pojasu, zahvaljujuæi tome, umjesto da bude dovoljno vremena za ruèno pisanje dokumenata, tra¾enje potrebnih informacija ili rukopisne potvrde zaposlenika, oni se mogu usredotoèiti na poduzetnièki i zanimljiv posao. Dana¹nji kadrovski odjeli su vrlo moderni. Ljudi su èesto stari tridesetak godina, takoðer su puni energije, entuzijazma za rad i vrlo aktivni. Kadrovski odjel u korporaciji nije samo upravljanje dokumentacijom, veæ se igra s pitanjima o razvoju zaposlenika, njihovoj dobrobiti i inspiraciji za stvari. Sve vi¹e, samo osobni zaposlenici dolaze do razlièitih natjecanja u tvrtkama, organiziraju integracijske izlete i provode obuku o interpersonalnom znanju za zaposlenike. Veæa svijest je takoðer vrlo cijenjena u korporacijama, oni èesto ubla¾avaju sukobe u korporaciji, prvo vide kada zaposlenik ima bilo kakvih problema, oni mogu slu¹ati i savjetovati. Dobar zaposlenik odjela za ljudske resurse sada je zadu¾en i supervizor mo¾e platiti mnogo za tu osobu nego ¹to smo oèekivali. Pravilna kadrovska politika u korporaciji je naèelo njezina stvaranja. Bez toga su sadr¾avali neke va¾ne kaos. Èak i najuspje¹nije ime ne funkcionira do odreðenog stupnja bez odgovarajuæeg osoblja. Zaposlenici su èesto model za druge zaposlenike.