Osposobljavanje u podrueju sigurnosti brodova

Neprestani pritisak tehnologije daje mnogo novih stambenih stanova. Isti su u punoj te¾ini tvornice. Na¾alost, sa sobom donosi i ove inovativne prijetnje u umjetnosti. Trenutno, prvi "Nowak" s ulice neæe biti prihvaæen u takvoj tvornici. Strojevi koji se koriste za provedbu èesto imaju veæu ili manju prijetnju. Kako bi im se pru¾ila, potrebne su odgovarajuæe kvalifikacije i potrebno je dovr¹iti odgovarajuæu obuku.

Jo¹ uvijek ima mnogo mjesta koja su u opasnosti od eksplozije ili pra¹ine. Za kretanje u takvim zonama potrebna je usklaðena obuka. Atex trening je takva vje¾ba, tijekom koje studenti uèe va¾na znanja iz podruèja protueksplozijske za¹tite i ATEX principa. Osobito je zadu¾en za: osobe odgovorne za sigurnost u uredima za zapo¹ljavanje, u kojima se nalaze potencijalno eksplozivna podruèja, osobe koje rade u potencijalno eksplozivnoj atmosferi i projektanti EX ureðaja. Vje¾ba se mo¾e upotrijebiti kako bi se utvrdilo koji su atmosferski uvjeti pogodni za nastanak eksplozije, gdje se mogu naæi ugro¾ene zone, kako se podijele odgovarajuæe zone i koliko je znaèajan rizik sudjelovanja u njima, u kojem se stil pona¹a ureðajima koji mogu imati opasnost od eksplozije, kako su eksplozivne tvari podijeljene ( plan eksplozivnih dijelova i temperaturnih klasa, koji propisi rade u blizini potencijalno eksplozivne atmosfere, te kako identificirati zone pra¹ine. Vje¾ba je obièno jedan dan, samo neke tvrtke vam daju priliku da je upoznate u dva dijela nakon nekoliko sati. Svaka takva vje¾ba spremna je za provjeru onoga ¹to smo zapamtili. U sluèaju negativnog rezultata, ponovno polaganje ispita ponovno je ono ¹to se na¾alost pripisuje ostalim tro¹kovima, dok u sluèaju pozitivnog rezultata dobivamo certifikat koji potvrðuje steèeno znanje. Smje¹tena je na znaèenje i na nju je prièvr¹æena posebna naljepnica ili se, ovisno o tvrtki koja provodi vje¾bu, dostavlja po¹tom.