Obvezna blagajna 2016 t

Propisi o financijskim blagajnama mijenjaju se iz godine u godinu, jer ih propisuje ministar financija. Èak i vi¹e registriranih poslovnih aktivnosti moraju biti fiskalne blagajne, jer je potrebno dokumentirati prodaju proizvoda tvrtke. U novoj godini ljudi koji æe biti prisiljeni posjedovati ovu opremu bit æe jo¹ vi¹e. Izuzeæe iz blagajne bit æe od interesa za fizièke osobe koje ne obavljaju poslovne djelatnosti i njihov uèinak ne prelazi dvadeset tisuæa zlota. Za mnoge marke postoji posljednji pravi problem, jer je kupnja blagajne znaèajan tro¹ak.

Velika doza mladih poduzetnika, tu je i koncept blagajne. Ako planirate svoju tvrtku, morate imati na umu da se iznos za rje¹enje izraèunava razmjerno datumu osnivanja tvrtke. To znaèi da ako ste pokrenuli posao u dijelu godine, na primjer u vrijeme odmora, broj koji æe vas osloboditi da budete blagajnik bit æe upola manji. Postoje i industrije u kojima su operativna poduzeæa nametnula apsolutnu narud¾bu za kori¹tenje blagajne, bez razloga za iznos prihoda. Pa, ovo su svi subjekti koji nude kompjutersku opremu od najdu¾ih (hladnjaci, elektrièni ¹tednjaci, perilice rublja, perilice posuða do najmanjih - telefone, mp3 playere, prijenosna raèunala, tablete, stolna raèunala ili CD-ove, DVD-ove. Tim tih proizvoda ukljuèuje sva mjesta na kojima se nalaze automobili. Jo¹ nije va¾no zaboraviti na alkohol i duhan, koji je pokriven blagajnom, bez obzira na visinu dohotka. Prilikom stvaranja na¹eg poslovanja morate voditi raèuna da provjerim popis koji je pokriven zabranom ili iznosima koje ova odredba primjenjuje svake godine. Propisi, pa pravila, oni vole mijenjati, i uvijek je vrijedno izbjegavanja stavljanja financijskih kazni na vlastitu, s nedostatkom znanja u ovoj stvari. Osobno, savjetujem vam da provjerite recepte u zadnjoj misli prije nego ¹to nastavite s pro¹lom godinom. To æe u¹tedjeti mnogo poreznih obveznika od iznenadnih tro¹kova. Zahvaljujuæi sada¹njosti, moæi æemo stalno kontrolirati va¹ brand, a njegove tro¹kove i prihode. U tekuæoj godini, kao dokaz, oni su osvojili stanove koje su pro¹irile grupu industrija kako bi zabilje¾ile svoje prihode putem fiskalnih ureðaja. Vjerojatno na na¹e iznenaðenje, a bit æe iste usluge za na¹e automobile, tj. Zamjenu guma, tehnièke popravke i recenzije, kao i pravnu, gastronomsku i kozmetièku pomoæ, s vremenom taj popis mo¾e razumjeti sve sektore.