Modni dizajneri

Pro¹le subote odr¾ana je predstava najnovije kolekcije lokalnog proizvoðaèa odjeæe. Dogaðaj je privukao veliki broj gledatelja koji su ¾eljeli vidjeti ¹to su dizajneri uèinili za vegetacijsku sezonu. Meðu publikom mogli smo vidjeti èak i nekoliko poznatih osoba, novinara i politièara.Prefinjena emisija bila je na najmanjoj toèki i sve se odvijalo bez ikakvih prepreka. Na pisti smo se mogli diviti modelima koji predstavljaju divnu, ljetnu, ruèno izraðenu odjeæu. Njihov je rad ukljuèivao potpuno poljske i mirne tkanine s velikim, ¹arenim bojama, ukljuèujuæi pamuk, lan i svilu. Na¹e novinare najvi¹e zanimaju prozraène, ¹arene maksi suknje koje su u cijelosti izvedene. Uz njih je i u¾itak izazvao èipka, romantiène haljine i bluze s ukrasima i izvezenim bikinijem. Za vruæu odjeæu dizajneri su, izmeðu ostalog, za ¾ene ponudili pletene kape s velikim kru¾nim tokovima, ukra¹ene èipkom i ¹arenim cvijeæem.Nakon koncerta, on poku¹ava ponuditi lijepu vjenèanicu koja je napravljena za posljednju priliku. Haljina je dana osobi koja je morala ostati anonimna. Osim toga, prodano je i nekoliko odjevnih predmeta iz najnovije kolekcije. Dohodak dobiven od posljednje prodaje odreðivat æe se u Va¹em siroti¹tu. Potrebno je naglasiti da tvrtka rado podr¾ava razlièite dobre i pozitivne akcije. Njegovi vlasnici u vi¹e su navrata stavljali vlastite proizvode na aukciju, a kada je predmet transakcije bio èak i posjet odreðenoj tvornici.Predstavnik tvrtke rekao nam je da æe najmodernija kolekcija otiæi u trgovine tek poèetkom svibnja. Osim toga, obavijestio je da je brand postavljen kao on-line trgovina u kojoj æe biti potrebne zbirke, osim u stacionarnom poslovanju.Na¹a vlastita tvrtka za proizvodnju odjeæe ima jednog od najveæih proizvoðaèa odjeæe. Postoje neke tvornice u cijelom svijetu. Zapo¹ljava nekoliko tisuæa ljudi, prije svega, mnogo najzanimljivijih krojaèa, krojaèa i arhitekata. S vremena na vrijeme ovaj brand prakticira kolekcije u jedinstvu s vodeæim poljskim dizajnerima. Ove zbirke imaju tako va¾no priznanje da su i prije otvaranja trgovine oni koji su veæ ujutro spremni napraviti velike redove. Te se zbirke izdaju na taj pojedinaèni dan.Proizvodi ovog imena veæ dugi niz godina zainteresirani su za visoko priznanje meðu kupcima, kako u zemlji, tako iu inozemstvu. Pi¹uæi o njoj, ne prodaje se da ne spominje snagu nagrada koje je primila i koje potvrðuju da su rezultati najvi¹e vrijednosti.

Pogledajte svoju trgovinu: Haccp jednokratnu odjeæu