Mesnica u karpaczu

Poduzeæa i, toènije poduzetnici, u kojima tvrtke posluju u kombinaciji sa zapaljivim sadr¾ajem, imaju zahtjev da izrade procjenu rizika i dokument o za¹titi od eksplozije. Takav dokument mora se izraditi prije poèetka rada. Osim toga, treba ga pregledati, i samo ako je mjesto rada, prostorije za stvaranje aktivnosti ili vi¹e, organizacija knjige podlo¾na velikim promjenama, transformacijama ili pro¹irenjima.

Obveza izrade dokumenta o za¹titi od eksplozije proizlazi iz Zakona ministra gospodarstva, proizvodnje i socijalne forme od 8. srpnja 2010. o minimalnim zahtjevima u pogledu za¹tite zdravlja i sigurnosti na radu, u kombinaciji s prijedlogom eksplozivne atmosfere (Journal of Laws No. 138 , 2010, toèka 931. Istodobno, ova obveza u poljskom zakonodavstvu donesena je odluèno na temelju novog rje¹enja koje je ukljuèeno u pristanak Europske direktive, ¹to je ATEX direktiva 137. Ova informacija je posljednja 1999/92 / EC. Sadr¾i odgovarajuæe zahtjeve za pobolj¹anje za¹tite sigurnosti i zdravlja radnika od rizika koji dolaze iz potencijalno eksplozivne atmosfere.Razvoj dotiènog dokumenta pati od toèke u prvom redu pru¾anja sigurnosti i pravilnog nadzora radnih ljudi u radnim sredinama gdje postoji opasnost od eksplozije. Preventivna djelovanja trebala bi se okupiti prije svega kako bi se sprijeèilo stvaranje eksplozivne atmosfere, kako bi se sprijeèilo pojavljivanje eksplozivne atmosfere i ogranièilo ¹tetno djelovanje eksplozije.Dokument o za¹titi od eksplozije treba sadr¾avati podatke o identifikaciji eksplozivne atmosfere, o mjerama koje su poduzete za sprjeèavanje nastanka opasnosti od eksplozije, popis radnih mjesta na kojima postoji opasnost od eksplozije, izjavu da su radne stanice, radna oprema i sigurnosni ureðaji oèito zajednièki sa sigurnosnim standardima ,