Fiskalni blagajni elzab iota

Ove ¾eljeznice u Rezoluciji o PDV-u, koje je poèelo s radom u sijeènju 2015., uvele su potrebu provoðenja nagodbi uz kori¹tenje blagajne meðu drugim poduzetnicima. I iako su neki poduzetnici i dalje uklonjeni iz obveze izdavanja raèuna, tvrtke koje pru¾aju svoje usluge klijentima du¾ne su podmiriti svoju energiju pomoæu blagajni.

Tko mora biti fiskalni blagajni?Novèani registri su potrebni u & nbsp; tvrtkama koje poslati vlastiti posao na fizièke glave (B2C. I tvrtke èiji godi¹nji promet ne prelazi 20.000 PLN, nema obvezu izdavanja fiskalnih primitaka. Iz serije ako poduzetnik zapoène energiju tijekom porezne godine, tada je obveza imati gotovinsku registru kada nastupi promet veæi od 20.000 PLN. U daljnjem razvoju, postoji popis aktivnosti koje ne podlije¾u potrebi izdavanja raèuna izdanih od blagajne.

Reljef i du¾nosti vezane uz posjedovanje blagajni.Prije nego ¹to poduzetnik zapoène s kori¹tenjem blagajne, mora to prijaviti svom poreznom uredu zajedno s adresom na kojoj æe se koristiti blagajni. Zajedno s ovim dokumentima trebali biste vratiti izvornu potvrdu o kupnji blagajne i potvrdu da kupljeni blagajnik ispunjava uvjete - tehnolo¹ke i uèinkovite - poznate u rje¹enju o PDV-u. Formalni zahtjevi koji se moraju provesti prije kori¹tenja blagajne ovise o olak¹icama koje vrijede za kupnju blagajne. Osloboðenje povezano s kupnjom blagajne iznosi do 90% tro¹ka nabave blagajne, iako ne vi¹e od 700 PLN. Blagajnik mora i razmi¹lja o redovitom servisiranju na ovla¹tenim mjestima, ali servisiranje blagajne ne mo¾e trajati manje od svakih 25 mjeseci. Produljenje ovog stupnja mo¾e stvoriti potrebu za povratom olak¹ice od ureda kupnje blagajne.

Imajuæi blagajni takoðer znaèi izdavanje izvornog raèuna kupcima i pohranjivanje kopija potvrda za 2 godine od kraja raèunovodstvene godine u kojoj su izdane. Blagajnik mora i dalje ispisati periodièna izvje¹æa - dnevno, tjedno i mjeseèno - generirana blagajnom.