Fiskalna blagajna

Svaki porezni obveznik koji prodaje robu fizièkim osobama prisiljen je evidentirati promet kori¹tenjem blagajne. To je sustav koji omoguæuje odgovarajuæa poravnanja s poreznim vlastima. To proizlazi iz zakona & nbsp; i zakon je takoðer nedvosmislen.

©to je s neuspjehom fiskalne blagajne?

U takvim situacijama, opremite se takozvanim rezervnim novcem. Predstavljajuæi to nije zakonska obveza, u poslovanju je svakog investitora da na vrijeme razmisli o takvom objavljivanju. Savr¹eno se skuplja u drugim vrstama izvanrednih situacija koje zahtijevaju ispravnu popravku opreme. U vrijednosti Zakona o PDV-u jasno se navodi da u uspjehu nedostatka moguænosti registriranja prometa putem rezervnog blagajnika, porezni obveznik treba prestati s prodajom. Rezervni ured vas mo¾e spasiti od nepotrebnog i nepredvidivog zastoja u va¹em polo¾aju. Va¾no je da se spremnost za kori¹tenje rezervne blagajne prijavljuje poreznom uredu, navodeæi kvar namje¹taja i pru¾anje znanja o zamjenskom obroku.

Na¾alost, kada se jako spominje, nedostatak blagajne u trenutnoj blagajni rezerve mije¹a se s potrebom da se zaustavi prodaja. Dugo vremena nije moguæe dovr¹iti prodaju, a takva je provedba nezakonita i mo¾e imati posljedice u obliku velikih financijskih optereæenja. Da ne spominjem kvalitetu u kojoj æe kupac tra¾iti raèun.

To je kako je lako obavijestiti o neuspjehu servisera popravka i po¹tanskih fiskalnih pisaèa, ali i poreznim vlastima oko rupe u rekordnom prometu za vrijeme popravka ureðaja, a toèno i kupaca o prekidu prodaje.

Samo u sluèaju internetske dra¾be, poduzetnik ne mora zaustaviti na¹ rad, ali to sugerira da mora biti ispunjeno nekoliko uvjeta - evidencija koja se vodi mora se jasno smatrati materijalom za koji je plaæanje razmatrano; plaæanje se vr¹i online ili po¹tom. Na taj naèin, prodavatelj - porezni obveznik, bit æe savr¹en za umetanje PDV raèuna.