Fiskalna blagajna novitus mjeseeno izvje aee

Unatoè èinjenici da potreba za novitus deon blagajnom u ekonomskoj kampanji dobiva sve veæi broj poduzetnika, jo¹ uvijek je moguæe, prema postojeæim propisima, rije¹iti taj cilj.

Gubitak prava na takvo izuzeæe mo¾e rezultirati s oko 100.000 poljskih poreznih obveznika. Od 1. o¾ujka 2015. obveza tretiranja tih ureðaja odnosi se, izmeðu ostalog, na porezne obveznike koji nude usluge u podruèju popravaka motora, frizerskih usluga, kozmetike, prehrambenih usluga, pravnih usluga, poreznog savjetovanja i lijeènika. A tko zapravo ne mora imati blagajnu? Izmeðu ostalog, oni zauzimaju predmetna izuzeæa za dane aktivnosti. Porezni obveznik koji obavlja posao izuzeti od obveznika ne mora ih zapisivati na fiskalni iznos. Tko ne ¾eli primati blagajnu: pru¾anje usluga ili povlastica na razini radiodifuznih usluga, internetskih usluga, usluga vezanih uz poljoprivredu i stoèarstvo, uzgoj, elektrièna energija, para, plinovita goriva, voda u prirodnoj ko¾i, usluge vezane uz sakupljanje otpada osim opasne, usluge povezane s skupljanjem opasnog otpada, usluge obrade otpada, usluge obrade opasnog otpada, usluge u kombinaciji s odlaganjem radioaktivnog otpada, ¾eljeznièki, gradski i prigradski prijevoz, po¹tanske i kurirske usluge, smje¹tajne usluge, usluge hotela , moteli i pansioni, telekomunikacijske usluge, internetske usluge, usluge fizièkih i osiguravateljskih usluga, usluge iznajmljivanja i upravljanja nekretninama, usluge vezane uz kupnju tr¾i¹ta nekretnina, bilje¾nièki poslovi, usluge vezane uz odr¾avanje reda, usluge javne uprave arhive, èlanske organizacije, usluge koje pru¾aju tvrtke i izvanteritorijalni sustavi.

Porezni obveznici koji obavljaju poslove s visokom listom mogu i mogu izuzeti izuzeæe od predmeta. Osnova za ovo izuzeæe je prodajna grupa poreznog obveznika. Ako je prihod od navedenih aktivnosti iznosio vi¹e od 80% ukupnog prometa u prethodnoj godini, porezni obveznik mo¾e od ostavke blagajne preuzeti cijelu prodaju.