Evidenciju prodaje i dnevnu izjavu o prodaji

Buduæa razdoblja u kojima su blagajne obvezne prema pravnoj normi. Zatim tu su elektronièki ureðaji, ljudi koji bilje¾e prodaju i iznos poreza koji se plaæa od prodaje na veliko. Za njihovu krivnju poslodavac mo¾e biti ka¾njen znatnom novèanom kaznom, koja svoju zaradu jako zaraðuje. Nitko ne ¾eli riskirati kontrolu i mandat.Èesto se mo¾e zamisliti da tvrtka radi na niskom prostoru. Vlasnik raspola¾e svojim toèkama na internetu, a pohranjuje ih uglavnom u trgovini i jedinom slobodnom prostoru gdje æete upoznati stol. Meðutim, fiskalni ureðaji jednako su nu¾ni kao i uspjeh butika s velikim maloprodajnim prostorom.To se ne razlikuje u sluèaju ljudi koji su stacionarni. Te¹ko je zamisliti da se poslodavac kreæe sa ¹irokom fiskalnom blagajnom i cjelovitom pozadinom potrebnom za dobro kori¹tenje. Pogodne su za prodaju, prijenosne blagajne. Sadr¾e male dimenzije, sna¾ne baterije i uslugu bez problema. Izgled je slièan terminalima za servisiranje kreditnih kartica. Stoga im daje optimalno rje¹enje za mobilnu proizvodnju, a zatim, primjerice, kada smo osobno obvezni iæi izvoðaèu radova.Fiskalne blagajne va¾ne su za neke kupnjom, a ne samo za investitore. Zahvaljujuæi raèunu koji je izdan, kupac ima pravo podnijeti prigovor na kupljenu uslugu. Konaèno, ova izjava je jedini dokaz na¹e kupnje. Takoðer postoji potvrda da vlasnik tvrtke vodi energiju prema pretpostavci i kupuje pau¹al od prodanih artikala i pomoæi. Kada doðe do situacije da se blagajna u butiku iskljuèi ili ¾ivi u stanju mirovanja, mo¾emo je prijaviti uredu koji æe poduzeti odgovarajuæe radnje protiv poduzetnika. Suèeljava se s velikom novèanom kaznom, a èesto i sa suðenjem.Blagajne takoðer poma¾u poslodavcima da provjere financije u tvrtki. Na kraju svakog dana tiska se dnevno izvje¹æe, a na kraju mjeseca mo¾emo ispisati cijelo izvje¹æe, koje æe nam pokazati koliko smo novca detaljno napravili. Zahvaljujuæi tome, mo¾emo brzo provjeriti ne odgovara li jedna od na¹ih vrsta vlastitom novcu ili jednostavno je li na¹a trgovina profitabilna.

Rezervni dijelovi za fiskalne valute