Euro 50te blagajni mini instrukcija

Da bi trgovina mogla zaraditi dobar novac, trebala bi ne samo ponuditi cijeli niz proizvoda i uspostaviti se na pravom mjestu, nego i dobro funkcionirati. Prekidi rada u praksi, ili veliki za nekoliko desetaka metara redova, mogu uèinkovito odvratiti kupca, koji èak i ako se odluèi za kupnju u jednom od njih, sljedeæi æe ga moæi izbjeæi.

Mnogi èimbenici doprinose uèinkovitom radu trgovine: profesionalnim i dobro koordiniranim zaposlenicima, distribuciji robe, èistoæi i rasporedu, zlatnoj i funkcionalnoj blagajni, te velikom broju detalja. Ako ¾elimo da na¹a trgovina postigne najvi¹e moguæe rezultate, vrijedno je posvetiti pa¾nju ovim detaljima. Trgovina fiskalnih blagajni trebala bi biti jednostavna za servisiranje tako da gost postoji u razini koja lako i adekvatno slu¾i klijentu.Radnici se od poèetka trebaju trenirati, umjesto da zavr¹e na pravoj vodi, oèekujuæi da æe i to postojanje uèiniti. Takoðer ih treba uzeti subjektivno, kako bi se mogli identificirati sa svojim najbli¾im radnim mjestom. Nedostatak ove identifikacije mo¾e uzrokovati situaciju da æe, èim ih ispustimo iz vida, prestati raditi kako se oèekuje. Ipak, osobni odabir je va¾an: vrijedi zaposliti zaposlenike koji se meðusobno karakteriziraju. Ni¹ta ne utjeèe na tretman marke kao ¹to su sukobi izmeðu posade. Ne zaboravite trenirati sve iz usluge blagajne.Police s proizvodom trebaju biti pravilno rasporeðene tako da korisnici koji prolaze izmeðu njih mogu slobodno proæi i da red ne paralizira promet. Meðutim, cijelo podruèje trgovine trebalo bi dobiti kako bi se omoguæilo ljudima da gledaju - kraða na ¾alost jo¹ uvijek vrlo èesto pada u Poljskoj, èak i praæenje ne poma¾e uvijek, jer u njemu ne mo¾emo zabraniti kupcima ulazak u trgovinu, na primjer u kapuljaèi koja sprjeèava identifikaciju lopova. Dopustite da ne ostavljamo fiskalne blagajne bez ikakve brige. Jedna ¾ena uvijek mora biti prisutna u blagajnièkoj aktivnosti.Iznimno je va¾no redovno raditi. Neprihvatljiva je situacija u kojoj je trgovina nered, ne znate gdje stoji, na policama i podu je pokrivena pra¹ina, a posljednji miris unutar njega je te¹ko smatrati ugodnim. Sjetite se da je u fiskalnom d¾epu obièno bilo lak¹ih kovanica koje su kupcima mogle prodati ostatak i pratiti stanje svitka na kojem se nalaze potvrde.Svaki vlasnik trgovine trebao bi biti svjestan toga, buduæi da sva gore navedena pitanja utjeèu na financijske proizvode. Vrijedna i uèinkovita blagajna nije sve - duæan æe zahtijevati i biti zainteresiran za dobro.