Direktiva eu o dopustu

ATEX direktiva u na¹em pravnom sustavu uvedena je 28. srpnja 2003. godine. Odnosi se na proizvode namijenjene za knjigu u zonama koje su u opasnosti od eksplozije. Ovi proizvodi moraju obavljati rigorozne zahtjeve da se ne di¾u, veæ da budu sigurni, ali i dalje u zdravstvenu skrb. ATEX direktiva sadr¾i postupke ocjenjivanja sukladnosti.

U dizajniranju odredbi normativnog akta koji se razmatra, razina sigurnosti, kao i postupci ocjenjivanja povezani s postojeæim, odluèujuæe ovise o stanju okoli¹a u kojem æe se igrati posebni obrok.ATEX direktiva propisuje stroge zahtjeve koje mora ispunjavati odreðeni proizvod, tako da mogu biti ka¾njeni u blizini potencijalno eksplozivne atmosfere. Ali koje zone to znaèi? Prije svega, rijeè je o rudnicima na ugljen, gdje postoji veliki rizik od eksplozije metana ili ugljene pra¹ine.

ATEX direktiva ima detaljnu podjelu ureðaja na u¾etu. Dva su od njih. U sredi¹njoj klasi postoje ureðaji koji se u rudniku dodjeljuju i na povr¹inama koje mogu biti ugro¾ene metanom. Druga skupina prelazi na ureðaje koji se koriste na iznimnim mjestima, a kojima prijeti eksplozivna atmosfera.

Ovom se Direktivom utvrðuju bitni opæi zahtjevi za osobe koje upravljaju opremom u podruèjima s opasnostima od eksplozije metana / ugljene pra¹ine. A va¾niji zahtjevi lako se nalaze unutar usklaðenih ogranièenja.

Treba imati na umu da ureðaji odobreni za rad u podruèjima ugro¾enim eksplozijom trebaju biti oznaèeni oznakom CE. Identifikacijski broj prijavljenog tijela treba vratiti iza oznake, koja bi trebala biti poznata, vidljiva, neuni¹tiva i èitljiva.

Prijavljeno tijelo ispituje cijeli kontrolni organizam ili neku opremu u smislu davanja odobrenja va¾nim propisima i oèekivanjima iz Direktive. Takoðer treba imati na umu da æe se od 20. travnja 2016. trenutna direktiva zamijeniti novim ATEX naèelom 2014/34 / EU.