Direktiva eu elanak 196

ATEX direktiva u poljskom pravnom sustavu uvedena je 28. srpnja 2003. godine. To se odnosi na podatke o proizvodima za robote na udaljenostima koje su izlo¾ene riziku od eksplozije. Predmetni proizvodi moraju ispunjavati stroge zahtjeve ne samo zbog sigurnosti, veæ i zbog zdravlja. ATEX direktiva sadr¾i postupke ocjenjivanja sukladnosti.

Sukladno odredbama normativnog akta, razina sigurnosti i svi povezani postupci ocjenjivanja koji su s njom povezani, uvelike ovise o stupnju opasnosti za okoli¹ u kojoj æe posebni ureðaj raditi.ATEX direktiva odreðuje stroge zahtjeve koje proizvod mora ispuniti da bi se mogao dati u podruèjima na kojima postoji opasnost od eksplozije. Meðutim, koja je to zona? Prije svega, ovdje govorimo o rudnicima kamenog uglja, gdje postoji vrlo va¾an rizik od eksplozije metana ili ugljene pra¹ine.

ATEX direktiva ima detaljnu podjelu ureðaja na u¾etu. Dva su od njih. U ranoj skupini dobivaju se ureðaji koji su vezani u rudniku pod zemljom i na povr¹inama koje mogu biti izlo¾ene eksploziji metana. Druga se skupina povezuje s ureðajima koji dopiru do stranih mjesta, a kojima prijeti eksplozivna atmosfera.

Ovom se Direktivom utvrðuju bitni opæi zahtjevi za cijela postrojenja koja djeluju u podruèjima eksplozije metana / ugljene pra¹ine. Ujednaèeniji standardi lako mogu pronaæi i osjetljivije zahtjeve.

Treba imati na umu da ureðaji slièni onima u blizini potencijalno eksplozivne atmosfere moraju biti oznaèeni oznakom CE. Identifikacijski broj prijavljenog tijela treba dostaviti nakon oznake, koja bi trebala biti savr¹ena, vidljiva, neuni¹tiva i jednostavna.

Prijavljeno tijelo ispituje cijeli sustav kontrola ili pojedinaène opreme u obliku pru¾anja odobrenja s va¾nim projektima i zahtjevima Direktive. Takoðer treba imati na umu da æe se od 20. travnja 2016. trenutna direktiva zamijeniti novom ATEX direktivom 2014/34 / EU.