C tednja primarne energije

Kontroliranje energije je iznimno va¾no pitanje u gotovo svim industrijama, u mnogim domovima ili poduzeæima. Prekidaèi i prekidaèi napajanja imaju mnogo proizvoðaèa po vlastitoj ponudi. Svi oni poku¹avaju uèiniti sustave koje je on predlo¾io starim kada su potpuno dovr¹eni i prilagoðeni novim oblicima.

Osnovne prednosti strujnih prekidaèa nedvojbeno su male dimenzije, jednostavna procedura monta¾e i skidanja, ali prije svega vrlo ¹irok raspon kod pomoæne opreme.

Prekidaè uèinkovitosti je ureðaj koji prilagoðava gdje snaga posti¾e vrlo brze koristi. Njegovo prvo djelovanje je za¹tita drugih elektriènih ureðaja od uèinaka moguæeg preoptereæenja ili kratkog spoja. Ona se preuzima kao kontrola protoka energije u elektriènoj konstrukciji.

Osnovna podjela elektriènih prekidaèa ukljuèuje niskonaponske, srednjenaponske i visokonaponske prekidaèe. Karakteristièna znaèajka niskonaponskih prekidaèa je radni napon kraæi od 1000V, a najni¾a metoda su prekidaèi s lukom. Srednjenaponski prekidaèi napajanja obièno pru¾aju 10.000 iskljuèenja.

Kada su u pitanju visokonaponski prekidaèi, prikazani su u dvije tehnologije: mrtvi spremnik i spremnik. Naèin rada radi na snazi u obliku prekidaèa napajanja, ali i na njegovoj mehanièkoj snazi. Prekidaèi izraðeni u tehnologiji mrtvog spremnika pokazuju mnogo veæu silu povezanu s intenzivnom stabilno¹æu prekidaèa. Visokonaponski prekidaèi se obièno klasificiraju prema metodi koja se koristi za ga¹enje luka.