Blagajnu za poduzetnika

Poduzetnici, uglavnom vlasnici tvrtki i elementi usluga, poèinju cijeniti blagajne! Takva jela u tvrtki su mnogo lak¹a. ©tovi¹e, cijene na blagajni sve su konkurentnije. Meðutim, postavlja se pitanje, koji specifièni model trebate odabrati?

Odluka sa iskreno¹æu nije dobra, pogotovo jer se tr¾i¹te puni ¹avovima. Mo¾emo odabrati veæe, manje, mobilne modele. Tu su i mnoge inovativne i tradicionalne. Neki ne sadr¾e ni¹ta ili manje. Izbor, osobito za mladog poduzetnika, mo¾e biti izuzetno te¾ak.

Iznad svega vrijedi procijeniti va¹e potrebe. Ako imamo ideju da putujemo kilometrima u anketi kupca, sigurno æemo trebati mobilni bankomat s pravim napajanjem. U niskim prostorijama, gdje svaki kvadratni metar postoji po cijeni zlata, jer æe se pronaæi ogranièena, kompaktna blagajna. Struènjaci na tom podruèju ka¾u ukratko: prije svega, zahtijevamo od sebe da procijenimo ¹to ¾elimo u na¹em uredu i ¹to mo¾emo priu¹titi.

U tom kontekstu, meðutim, treba napomenuti da je jedna kupnja gotovine samo poèetak. Svi ureðaji, kako ka¾e poljski zakon, trebali bi biti registrirani u poreznoj riznici. Izvje¹tavanje blagajne nije tako komplicirano, ali zahtijeva od nas da posjetimo Ured (ponekad i dvaput, ¹tovi¹e, svi ureðaji moraju proæi proces fiskalizacije, odnosno prihvatiti cilj i pokrenuti njegovo pamæenje. Ne moramo brinuti o najvi¹em elementu, jer je za fiskalizaciju odgovoran zaposlenik ovla¹tenog servisa.

Ako poènemo koristiti blagajnu, ne mo¾emo zaboraviti na vlastite obveze, neizravno proiza¹le iz njenog postojanja. Prije svega, potrebno je napraviti dnevno i mjeseèno fiskalno izvje¹æe. To je samo suma povrata s spomenutim porezima. Takva se izvje¹æa izraðuju nakon zavr¹etka radnog dana ili drugog dana (ali prije prve prodaje tog dana.

Cjelokupnost du¾nosti takoðer se razmatra u blagajni, koja - prema pretpostavci - mora slijediti bilo koji takav ureðaj. Sreæom, noviji projekti nas podsjeæaju na nadolazeæi pregled.