Blagajnu koja mora

O¹tru fiskalnu ulaznicu er-a285p trebale bi imati sve ¾ene koje vode vlastitu ekonomsku aktivnost i njihove primitke prema¹ile ogranièenje koje je postavilo Ministarstvo financija. Tada je takva osoba du¾na registrirati svaki prodani proizvod pomoæu blagajne. Ovaj mali elektronièki ureðaj koristi se prvenstveno za registriranje kupnji i iznosa poreza (komercijalni i PDV koji proizlaze iz maloprodaje proizvoda. Stoga je financijski fond osnova za procjenu s poreznim naslovom.

Na koji iznos odluèiti?U prodaji postoji nekoliko naèina blagajne: POS blagajne, blagajne ECR-a, blagajne za jedno sjedalo, sustavne ili specijalizirane blagajne. Svi oni primjenjuju svoje zahtjeve, a na primjer, specijalizirane blagajne mogu se naæi, izmeðu ostalog, u ljekarnama, taksistima, autobusima ili restoranima.

U tom smislu posebno ¾elimo pribli¾iti prednosti POS blagajne. Poènimo s obja¹njenjem o èemu je rijeè o POS blagajni. POS blagajne, ili EPOS, od Electronic Point Of Sale English ¹to znaèi elektronièki sustav prodaje. Oni su obièno raèunalne blagajne u sustavu s fiskalnim pisaèem. Vrlo èesto je moguæe da u monitoru postoji jednostavno raèunalo, tipkovnica, èitaè barkodova, zaslon za primatelja i èitaè kreditnih kartica.

prednostiPrednosti blagajne POS-a su prvenstveno èinjenica da æe njihova kolièina i tip vjerojatno ¾ivjeti slobodno kombinirano u ovisnosti o potrebama odreðene trgovine. Drugi nedostatak stoga je da samo fiskalni pisaè podlije¾e odobrenju, a zahtjev mora popraviti servis. Preostale elemente POS blagajne moguæe je zamijeniti i servisirati ¹to je moguæe vi¹e puta od prve usluge. Nabrajanjem prednosti POS blagajne nemoguæe je napomenuti da softver za ovu vrstu blagajne mo¾e postojati slobodno razvijen i prisiljen na potrebe trgovine. Vrijedno je dodati da su takve blagajne opremljene tvrdim diskovima, koji su u obliku spremanja i pamte veæ du¾e vrijeme bilo koji broj izvr¹enih transakcija (znanje o danom raèunu mo¾e se pohraniti i nekoliko godina!. Na jednom kraju potrebno je napomenuti da su blagajne èiste i znatno korisne za kori¹tenje.