Blagajnu i fiskalni pisae

Elzab & nbsp; fiskalni pisaèi su ureðaji pohranjeni u skladi¹tima. Oni bilje¾e prihode od maloprodaje proizvoda. Kori¹tenje ovog pisaèa pati na kraju podno¹enja poreza na dohodak i PDV-a. Za uporabu pisaèa prema planu, potrebno je odobrenje. Financijski pisaè ne mo¾e raditi bez povezivanja s raèunalom, ovaj dio ga razlikuje od blagajne. Zadatak je registrirati potvrde na raèunalu i ispisati ih.

Ovaj pisaè obièno koristi RS-232 i USB konektore. Program s odobrenjem nije potreban za upravljanje pisaèem. Dostupan je na web-zidu & nbsp; proizvoðaèa pisaèa. Trenutno, modeli fiskalnih pisaèa koji su odobreni za uporabu u vlastitoj zemlji koriste RS-232 port kao va¾an komunikacijski prikljuèak. Nasuprot tome, USB portovi su stvoreni u takvom obliku da bih bio poznat u operativnom sustavu kao virtualni serijski portovi. Prodavci koji koriste fiskalni pisaè smatraju zadatak obavljanja fiskalnog dnevnog izvje¹æa. Ovo je izvje¹æe registrirano u nepopravljivoj fiskalnoj memoriji pisaèa. Fiskalni pisaè prepoznaje zadaæu ispisa fiskalnih raèuna za vjernike u supermarketu i kontrolnoj roli. Kopije valjaka namijenjene su arhiviranju. Nakon prodaje proizvoda, kupcu se mora dati fiskalni raèun. Kopije fiskalnih role moraju se nositi 5 godina od strane ¾ene koja nudi proizvod. Takoðer je moguæe pohraniti kopije dokumenata postavljenih u elektronièku konstrukciju na raèunalu. Financijski pisaè je vrlo popularan za kori¹tenje. Kutija za pisaè sadr¾i informacije koje se raèunaju na plan kako bi se osobi pokazalo kako je koristiti. Nedostatak fiskalnih pisaèa je u tome ¹to tiskane potvrde nisu savr¹eno stanje, jer æe se nakon kratkog vremena ispisati pisma. Zajedno sa Zakonom ministra financija od 14. o¾ujka 2013. (Dnevnik zakona, toèka 363. koji se odnosi na blagajne, potrebno je provoditi tehnièke preglede financijskih ureðaja najmanje svake dvije godine. Obveznici PDV-a mogu zatra¾iti popust na fiskalni pisaè.